FNs bærekraftsmål

og kunstens rolle

17 mål for en bærekraftig utvikling

De 17 bærekraftsmålene er en global dugnad for å oppnå bærekraftig utvikling. Det er definert som en utvikling som tilfredsstiller menneskenes behov i dag uten å ødelegge mulighetene fremtidens generasjoner har til å kunne tilfredsstille sine behov.

I 2015 vedtok alle verdens land de 17 målene i FNs generalforsamling. De gjelder for alle samfunnsaktører: Internasjonale organisasjoner, enkeltland, fylker og kommuner, næringslivet, akademia, frivillige organisasjoner og hvert enkeltmenneske. Målene skal oppfylles innen 2030, med en del tilleggsmål som peker fram mot 2050.

De første fem årene fram til 2020 dreide seg om tilpasning, der verdens land tilpasset sin lovgiving og ga ulike kommisjoner, etater og direktorater mandat for hvordan dette skal implementeres i hvert enkelt fagfelt og samfunnssektor. De siste ti årene fra 2020 til 2030 er handlingens tiår. Da skal løftene og intensjonene innfris med en omlegging av samfunnet som sikrer oppfyllelse av hvert av de 17 målene. I løpet av disse årene starter også forhandlingene rundt neste versjon av bærekraftsmålene, som da skal gå fra 2030 til 2045.

Det er mange måter å jobbe for å nå disse globale målene på. I tillegg til strategier, handlingsplaner, veikart og en lang rekke tiltak, er i stigende grad sirkulær økonomi og sirkulære prinsipper som demonterbarhet, design for ombruk og modularitet viktig. Disse måtene å jobbe på gjør at hver enkelt sektor og fag lettere kan starte i sitt hjørne og raskere oppnå resultater som kutter klimagassutslipp, bidrar til naturmangfold og bærekraftig samfunnsutvikling for øvrig. For å lære mer om dette, gå til artikkelen "Fra lineær til sirkulær". 

ART 2030 er et internasjonalt initiativ som jobber med kunst som nøkkelen til å nå FNs bærekraftsmål. Dette gjør de gjennom å jobbe for å åpne folks hjerter, sinn og fantasi for å inspirere til handling for en bærekraftig fremtid.

ART 2030 legger til rette for ulike kunstprosjekter knyttet til bærekraftsmålene. Dette inkluderer offentlige arrangementer, kunstopplevelser, kommunikasjon og utdanningsaktiviteter.

Sammen med MoMA har de blant annet laget en samtaleserie med anbefalinger og fortellinger om hva et sirkulært museum er i praksis. Det er også en rekke andre konkrete prosjekter, diskusjoner, ideer og initiativer å bli inspirert av der.

Virke, Norske Konsertarrangører og Norske kulturhus har utarbeidet et Grønt veikart for kunst- og kultursektoren.(2021) 

Veikartet tar for seg FNs bærekraftsmål med konkrete målsettinger for 2030 og 2050, og skal handle om de områdene hvor kunst- og kultursektoren kan gjøre størst forskjell.

De bærekraftsmålene veikartet definerer som spesielt viktig for kunst- og kultur er:

11: Bærekraftige byer og samfunn

12: Ansvarlig forbruk og produksjon

13: Stoppe klimaendringene

17: Samarbeid for å nå målene

Utvikling og implementering av det grønne veikartet gjøres av hele feltet gjennom å:

  • Dele informasjon og erfaringer

  • Holde workshops og møter

  • Gjennomføre piloter som tester sjekklister og/eller metoder

  • Engasjere feltet i arbeidet med å iverksette, dele og informere om sine grønne tiltak

Myndighetene oppfordres til å legge forholdene til rette med langsiktige virkemidler og rammer, som sikrer at grønne løsninger er tilgjengelige, konkurransedyktige og gjennomførbare. Enkeltaktører oppfordres til å gjøre sitt beste for å oppfylle sine forpliktelser og utnytte mulighetene som ligger i omstillingen.

Les mer om veikartet under verktøy og ressurser for en bærekraftig kunstproduksjon.

Kulturtanken er et statlig organ som skal bidra til å nå de felles globale bærekraftsmålsettingene innen 2030. De har bestemt seg for å sette i verk tre konkrete tiltak:

  • Tiltak 1: Kulturtanken skal kommunisere og synliggjøre hvordan kunst og kultur for barn og unge og DKS bidrar til oppnåelse av bærekraftsmålene.

  • Tiltak 2: Kulturtanken skal videreutvikle og styrke rollen som nasjonal aktør for arbeid med kulturelt mangfold og inkludering av barn og unge i kunst og kultur.

  • Tiltak 3: Kulturtanken skal bidra til realiseringen av opplæringens verdigrunnlag i Kunnskapsløftet, samt styrke barn og unges deltakelse og medbestemmelse gjennom Ungdomsråd og elevmedvirkning.

Kunst og kultur bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling, fordi et aktivt kulturliv er en forutsetning for en velfungerende og sammenhengende velferdsstat. Deltakelse i kunst og kultur bidrar til å stimulere barn og unge til kritisk tenkning, empati, respekt, tillit og evne til å utvikle en egen stemme. I tillegg styrkes barn og unges mulighet til å delta i demokratiske prosesser og utforskning av perspektivmangfold.

Kulturtanken har en særlig oppgave med å løfte frem hvordan kunst og kultur bidrar til å nå bærekraftsmålene. Kulturtanken har både virkemidler og kunnskap som bidrar til realiseringen av flere av bærekraftsmålene og kan dermed bidra til at kultursektoren i større grad sees på som en relevant samarbeidspartner i tverrsektorielle satsinger og utvikling av tiltak for å nå flere av målene.